Тауардың боямалықтан сақтайттың автоматтандырылған қорғау жүйесі
RU | UZ | EN | KZ

НАҒЫЗ ТЕКСЕРУУ ҚАЛАЙША ЖУЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ? Нұсқаулық

Алушыға және өндірушілерге көмекті үшін

“Centurion”жүйесі пайдаланушылары үшін тәуліктік сүйеніші: 998(71) 200-19-65

ОФЕРТА тарауда сервис беру шарттарымен әлбетте танысын
Суретте шартты белгілерді кіргіз:
captcha

Қауіпсіздік

«Vades Group” компаниясы ішкі ресурсдардаң, меншікті бағдарламалық зерттемелердең және өндіріс қуатындаң пайдаланып, тауарның боямалықтаң қорғамақ үшін автоматтандырылған "Centurion” қорғу жүйесіні әзірледі және енгізді.

Өндірістің барлық кезеңдерінде қауіпсіздікның қамсыздандыруы және ақпаратның жасырындығының сақтау шартының орындауы- компания мамандарларының «Centurion”деген жүйе зерттемесінің үдерісіңде шешуы керек болған негізі міндетді.

Біз өндірістік цикліның қауіпсіздігің қамсыздандырабілер бір қанша кезеңлерды атап кетеміз:

"Centurion” деген жүйе пайдаланушыларының өкілдігінің бақылау етмек және анық регламенттеумек үшін біз мағлұматлар базасына көп деңгейлі рұқсат құрдық. Бұл ретте әр бір пайдаланушы рұқсатның белгілі бір құқықтарымен үлестіріледі, оның барлық әрекеттері жүйемен тіркеледі.

Стикерлердың өндірісі екі кезеңге бөлу:

1.Өзінің заттаңбасының мөрі
2. Персонализация (топтаманың нөмірінің және тауардың кодінің тусіруы)

Екінші кезеңде персонализацияның жабық жүйесі деген, яғни оператор тарапындаң көзбе- көз тексерілмесден кодның тусіруы, содан соңғы оның скретч-панельмен жабылуы есде тұтылады. Барлық үдеріс автоматша болып жатады-персонализация сапасының тексерілісі оптиклі сканер линзаларі және басқарушы процессор арқылы жүзеге асырылады. Тауар коддарының генерациясыңда шифрлеуның меншікті алгоритмы пайдаланылады.

Сол шара іс жүзінде тауар кодінің оңай тандап алу жолымен, немесе бағдарлама қамсыздандырудан пайдаланыш жолымен іріктелемек мүмкіндігіні шығарып тастайды. Жүйе тарапындаң он екі белгілі арнаулы дәйексіз бірегей сандар түрлендіріледі. Тауардың кодінің іріктелемек мүмкіндігі – шамалы 1 /100 000 000 000 тең. Вэб- сайт арқылы жүйеге сұраныстың жузеге асырылысыңда адамды бағдарламадаң айырушы және кодны ірітмек бағдарламасына блокада жасаушы САРТСНА- тесттен да пайдаланылады.

Мағлұматтардың, пайдаланушылар сұраныстарына жауаптардың, жөндеу және сақтау үшін, тапсырыс берушіларға ақпарат беру үшін біз өзіміздің серверларымызден пайдаланамыз. Серверлер жұмысында сенімділік және тоқтаусызлықты құрмақ – бұл біздін компаниямыздың IT- бөлімінің негізлі міндетідір.

Сервердер арасында мағлұмат айрыбастауы шифрленген каналлардаң пайдаланып жүзеге асырылады, бұл ақпараттың қолдан шар беруы және оның рұқсатсыз игерушілігінің мүмкіндігін шығарады.

Тауардың боямалықтан қорғау жүйесі «Centrion” Компаниясы
жағынан жетілдіре тусырылып,
басқармасының астында жұмыс істейді

Барлық құқықтар қорғауда © 2012-2013г
Мекенжай: Өзбекистан Республикасы, 100025,
Ташкент қаласы, А. Қаххар көшесі,47

Телефон: (99871) 200-1965
E-mail: info@centurion.uz